Evaluare Brasov

În baza prevederilor Legii 52/2011, se pot angaja zilieri, pentru a presta activități ocazionale, în următoarele domenii: agricultură; vânătoare şi pescuit; piscicultură şi acvacultură; silvicultură, exclusiv exploatări forestiere; pomicultură şi viticultură; apicultură; zootehnie; spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale, publicitate, activităţi cu caracter cultural; manipulări de mărfuri; activităţi de întreţinere şi curăţenie.Durata zilnică a prestării activității nu poate depăși 12 ore/zi, respectiv 6 ore/zi pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani.Chiar dacă părţile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puţin 8 ore de muncă.Zilierii pot cumula un maxim de 90 de zile calendaristice pe an, de angajare la același beneficiar.Remuneraţia brută/oră stabilită de părţi nu poate fi mai mică de 2 lei/oră şi nici mai mare de 10 lei/oră şi se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru, înainte de semnarea în Registrul de evidenţă a zilierilor de către zilier şi beneficiar.Dovada plăţii remuneraţiei zilnice se face prin semnătura zilierului în Registrul de evidenţă a zilierilor.Persoana juridică pentru care zilierul execută activităţi cu caracter ocazional este obligată : să înfiinţeze Registrul de evidenţă a zilierilor; să completeze Registrul de evidenţă a zilierilor, înainte de începerea activităţii; să prezinte Registrul de evidenţă a zilierilor organelor de control abilitate; să asigure instruirea şi informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, riscurile şi pericolele la care poate fi expus în exercitarea activităţii, zilnic, înainte de începerea activităţii; să plătească zilierului, la sfârşitul fiecărei zile de lucru, remuneraţia convenită; să asigure, pe propria cheltuială, echipamente de lucru şi de protecţie care se impun datorită naturii şi specificului activităţii desfăşurate de zilier. Impozitul pe venitul datorat pentru activitatea prestată de zilier este în cotă de 16% și trebuie reținut și achitat de beneficiar până la data de 25 a lunii următoare plății venitului.Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri nu se datorează contribuţiile sociale obligatorii nici de către zilier, nici de către beneficiar.Beneficiarul va înainta lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul teritorial de muncă unde îşi are sediul un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor conţinând înregistrările din luna precedentă.